NOVINKA

Dynamická penetračná skúška je jednou z poľných metód prieskumu základovej pôdy, ktorá umožňuje:

 • rýchle rozhrania vrstiev s výrazne rozdielnymi pevnostnými a deformačnými charakteristikami
 • polohu a mocnosť neúnosných alebo únosných vrstiev zemín
 • určiť hrúbku zóny zvetrávania, homogénnosť násypových telies, polohu šmykovej plochy zosuvov
 • stanoviť na základe semiempirických vzorcov objemovú hmotnosť, relatívnu uľahnutosť a iné charakteristiky zemín
 • situovať vrtné práce alebo iné poľné skúšky s racionálnejším prístupom
 • stanoviť hĺbku opretia potknutia pilót
 • orientačne posúdiť možné stekutenie nasýtených sypkých zemín vplyvov dynamického namáhania

Ponúkame:

 • vrty pre inžinierskogeologický prieskum na povrchu i v podzemí vrátane vrtov pre vodné tlakové skúšky a injektáž
 • vrty pre hydrogeologický prieskum a balneologický prieskum
 • regenerácie, rekonštrukcie a úpravy existujúcich hydrogeologických a balneologických vrtov
 • rekonštrukcie a prestavby zhlavia vrtov a rozvodov u existujúcich hydrogeologických a balneologických vrtov
 • hydrodynamické skúšky
 • technologické vrty pre účely klimatizačnej techniky
 • špeciálne vrty pre sanáciu stavieb, zosuvov, monitorovacie systémy, geotechnické skúšky, odvodňovanie prostredia, odvetrávanie prostredia
 • mikropilotážne práce, zemné kotvy, tesniace injektáže
 • sanácie znečistených základných zložiek životného prostredia – podzemnej vody a horninového prostredia (sanačné čerpanie kontaminovaných vôd, hydraulická ochrana, biodegradácia metódami ,,in situ“ a ,,ex situ“, venting – odvetrávanie pôdneho vzduchu, prevzdušňovacie technológie – airsparging, biosparging, úprava vhodných druhov odpadov metódami biodegradácie a soldifikácie)
 • aplikované technológie
 • vrtné práce realizujeme pomocou širokého sortimentu pojazdných i stabilných vrtných súprav

Aplikujeme rôzne technológie vŕtania podľa predpokladaného geologického profilu i požiadaviek zákazníka vzhľadom na neskorší účel diela. (jadrové vŕtanie s tvrdokovovými alebo diamantovými nástrojmi diamantovými nástrojmi, vŕtanie systémom wire-line, vŕtanie na plný profil s valivým dlátom príp. ponorným kladivom, vŕtanie systémom duplex, náberové vŕtanie na plný profil).

 • projektovanie a vyhodnocovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických prieskumov pre cesty, diaľnice, tunely, priehrady, vodné nádrže, bytovú a priemyselnú výstavbu a skládky odpadu
 • regionálny hydrogeologický prieskum, komplexné hodnotenie hydrogeologických rajónov
 • vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd
 • vyhľadávanie zdrojov minerálnych a termálnych vôd
 • kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie zdrojov vôd
 • zostavovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických máp, máp geologických činiteľov životného prostredia a špeciálnych máp rôznych mierok, v súčasnosti zameraných hlavne na svahové deformácie
 • odborný inžinierskogeologický, hydrogeologický a geotechnický dozor pri zakladaní všetkých druhov stavieb, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie – prieskum a sanácia zosuvných území
 • prieskum žriedelných štruktúr vôd s návrhom na ich optimálne využívanie a vybudovanie nových zdrojov
 • posudzovanie chemizmu vôd pre pitné účely, z hľadiska agresivity na betón a oceľ
 • prieskumy a sanácie znečistených podzemných vôd v horninovom prostredí
 • modelovanie prúdenia podzemných vôd a šírenia znečistenia – hydrometrické práce
 • revízia technického stavu vrtov kamerou AUSCAM do hĺbky 600m
 • hodnotenie geofaktorov životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA a vhodnosť území pre budovanie skládok odpadov, vrátane návrhu a realizácie na ich monitoring
 • posudzovanie vlastností horninového prostredia v terénnom skúšobníctve s využitím moderných metód in-situ
 • laboratórne skúšky mechaniky hornín
 • projektovanie a vyhodnocovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických prieskumov pre cesty, diaľnice, tunely, priehrady, vodné nádrže, bytovú a priemyselnú výstavbu a skládky odpadu
 • regionálny hydrogeologický prieskum, komplexné hodnotenie hydrogeologických rajónov
 • vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd
 • vyhľadávanie zdrojov minerálnych a termálnych vôd
 • kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie zdrojov vôd
 • zostavovanie inžinierskogeologických a hydrogeologických máp, máp geologických činiteľov životného prostredia a špeciálnych máp rôznych mierok, v súčasnosti zameraných hlavne na svahové deformácie
 • odborný inžinierskogeologický, hydrogeologický a geotechnický dozor pri zakladaní všetkých druhov stavieb, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
 • prieskum a sanácia zosuvných území, prieskum žriedelných štruktúr vôd s návrhom na ich optimálne využívanie a vybudovanie nových zdrojov
 • posudzovanie chemizmu vôd pre pitné účely, z hľadiska agresivity na betón a oceľ
 • prieskumy a sanácie znečistených podzemných vôd v horninovom prostredí
 • modelovanie prúdenia podzemných vôd a šírenia znečistenia, hydrometrické práce, revízia technického stavu vrtov kamerou AUSCAM do hĺbky 600m
 • hodnotenie geofaktorov životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA a vhodnosť území pre budovanie skládok odpadov, vrátane návrhu a realizácie na ich monitoring
 • posudzovanie vlastností horninového prostredia v terénnom skúšobníctve s využitím moderných metód in-situ, laboratórne skúšky mechaniky hornín