Geologická spoločnosť s tradíciou od roku 1952

Firma pôsobiaca na slovenskom a zahraničnom trhu ponúka pre architektov, súkromných investorov, štátnu správu komplexné riešenia z oblasti
inžinierskej geológie, hydrogeológie, pedológie a životného prostredia.

Ponúkame dynamické penetračné skúšky – skúšky pre základovú pôdu – zhutnenosť pôdy pri výstavbe budov a ciest – homogénnosť násypov a skládok odpadov.

 • Vrtné práce pre hydrogeologický prieskum
 • Vrtné práce pre inžinierskogeologický prieskum
 • Vŕtanie studní
 • Komplexné riešenia úloh z ekologickej problematiky
 • Inžinierska geológia
 • Geotechnika a terénne skúšobníctvo
 • Hydrogeológia a hydrochémia
 • Terénne skúšky:
 • dynamická a penetračná skúška
 • hydrodynamická skúška
 • presiometrická skúška
 • Vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd
 • Pedologický prieskum
 • Geofaktory životného prostredia
 • Sanácie znecistených základných zložiek životného prostredia
 • Laboratórne práce
 • Laboratórne práce v oblasti fyzikálno chemických analýz
 • Laboratórne skúšky mechaniky zemín a hornín
 • Vykonávanie rozborov povrchových vôd
 • Vykonávanie rozborov minerálnych vôd
 • Skúšky kameniva a stavebných materiálov
 • Petrografické výbrusy

Kontaktný formulár

Kontaktné údaje

Sekretariát generálneho riaditeľa

041/707 28 01, 041/707 28 12
041/707 28 56, 0911 770 977

Útvar dopravy a údržby strojov a zariadení
0903 804 867

Útvar správy majetku
0903 804 869

Chemické laboratóriá
(INGEO-ENVILAB s.r.o.)
+421 41 7247 367

Mechanika zemín a hornín
(INGEO-ENVILAB s.r.o.)
+421 41 7635 097

ingeo at ingeo dot sk