Zoznam vyriešených úloh

Názov poskytnutej služby a miesto realizácie Stručný opis Termín realizácie prác od-do (mesiac, rok) Objednávateľ
Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného SA – Sliač, Vlkanová Biodegradácia,   dekontaminácia vôd a zemín, čistenie a čerpanie vôd 7/1993 – 6/2011 Ministerstvo obrany SR
Vybudovanie objektov pozorovacej siete pre zraniteľné územia podľa smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov Vybudovanie vrtov vrátane odberov vzoriek vody a jej analýzy s rozsahom analýz: dusičnany, amónne ióny 10/2007 – 4/2008 Výskumný ústav vodného hospodárstva
D1 Sverepec – Vrtižer, geologický monitoring pred výstavbou + doplnenie

Vybudovanie monitorovacieho systému na lokalitách č. 1,3a 4, pozostávajúceho z inklinometrických vrtov a pozorovacích hydrogeologických vrtov za účelom sledovania pohybov v horninovom  masíve a kolísania hladín podzemných vôd.

V rámci doplnenia sa rozšíril existujúci monitorovací systém  na lokalite č. 2 o ďalšie monitorovacie vrty, a to v oblasti bezprostredne pod projektovanou odpočívkou, kde boli pri opakovaných  inklinometrických meraniach zistené nebezpečné deformácie indukujúce možnú aktivizáciu zosuvných pohybov retrográdneho charakteru

10/2007 – 10/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Budiš – náhradný zdroj pitnej vody

Cieľom úlohy bolo vyvŕtanie a vystrojenie hydrogeologického vrtu s hĺbkou 60 m, vykonanie 25-dňovej hydrodynamickej skúšky, odber a analýza vzoriek podzemnej vody.

Výsledky prác boli zhodnotené v záverečnej správe, ktorá bola vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 51/2008 Z.z., s výpočtom využiteľného množstva podzemnej vody a hodnotením  kvality vody pre vrt ako nový zdroj pitnej vody

6/2010 Slovenské pramene a žriedla, a.s., Budiš
Rekonštrukcia poškodených  monitorovacích objektov Prebudovanie vrtov pozorovacej siete pre zraniteľné územia (ochrana vôd pred znečistením) 7/2011 – 11/2011 Výskumný ústav vodného hospodárstva
Diaľnica D1 Turany – Hubová, podrobný ig prieskum Úlohou podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo získanie komplexných údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia, podrobné a komplexné posúdenie navrhnutého vedenia trasy a situovania objektov, a zhodnotenie geotechnických vlastností hornín na dané účely s nadväzujúcimi odporúčaniami pre projektantov. 12/2007 – 2/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, podrobný ig prieskum

Úlohou podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo získanie komplexných údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia pre mostné objekty, križovatky, SSÚD, pre trasu  diaľnice po povrchu (v zárezoch, násypoch, v mieste oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, prístupových a poľných ciest).

Predmetom geologickej úlohy bolo podrobné posúdenie navrhnutého vedenia trasy a situovania objektov a zhodnotenie geotechnických vlastností hornín na dané účely s nadväzujúcimi odporúčaniami pre projektantov.

2/2010 – 7/2010

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Stredisko Liptovský Mikuláš

Stavebné úpravy – sanácia svahu v km 3,20

Historická lesná úvraťová železnica v Novej Bystrici – Vychylovke

Sanácia zosuvného územia bola vykonávaná metódou kotvenia lanovými kotvami, ktoré boli do horninového prostredia fixované vysokotlakovou  injektážou.

Účelom lanových kotiev bolo podchytenie oporných múrov zosuvného územia.

6/2011 – 10/2011

SOAR, spol. s r.o., Žilina

 

Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat na životné prostredie Vybudovanie hydrogeologických a inklinometrických monitorovacích vrtov (pravidelný monitoring pred, počas aj po výstavbe R2) 12/2011 – 12/2017 Vodné zdroje Slovakia s.r.o.
Likvidácia starých ekologických záťaží Hodonín Likvidácia starých ťažobných plynových a ropných sond 10/2012 – 12/2013 MND Drilling & Services a.s.                       Lužice, ČR
Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR – podrobný ig prieskum (I. a II. etapa)

Úlohou podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo získanie komplexných údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia pre trasu  rýchlostnej cesty po povrchu (v zárezoch, násypoch, v mieste oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, prístupových a poľných ciest), pre výpočet stability svahu v zosuvných územiach metódami medznej rovnováhy.

Predmetom geologickej úlohy bolo podrobné posúdenie navrhnutého vedenia trasy a situovania objektov a zhodnotenie geotechnických vlastností hornín na dané účely s nadväzujúcimi odporúčaniami pre projektantov.

12/2013 Alfa 04, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice, podrobný ig prieskum    (I. a II. etapa) Vybudovanie hydrogeologických monitorovacích vrtov  – vplyv na životné prostredie (pravidelný monitoring pred, počas aj po výstavbe R7) 8/2012 – 5/2013 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité, podrobný ig prieskum – 1. a 2. etapa Úlohou podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo získanie komplexných údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia pre trasu diaľnice po povrchu (v zárezoch, násypoch, v mieste oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, prístupových a poľných ciest), pre výpočet stability svahu v zosuvných územiach metódami medznej rovnováhy. 9/2005 – 12/2007 Alfa 04, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Mníchova Lehota, orientačný IG prieskum Cieľom geologickej úlohy bolo zistiť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v trase rýchlostnej cesty R2, aby bolo možné navrhnúť optimálne zakladanie mostných konštrukcií, oporných a zárubných múrov, zárezov, zemných telies 12/2009 – 2/2010 Alfa 04, a.s.
Inžinierskogeologický prieskum vybraných havarijných zosuvov Slovenska, časť 6 Cieľom geologických úloh bolo zhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov za účelom návrhu  sanačných opatrení  vybraných havarijných zosuvov 10/2010 – 12/2010 Ministerstvo životného prostredia SR,
Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Úlohou podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo získanie komplexných údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia pre trasu diaľnice po povrchu (v zárezoch, násypoch, v mieste oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, prístupových a poľných ciest), pre výpočet stability svahu v zosuvných územiach metódami medznej rovnováhy.

Predmetom  úlohy bolo podrobné posúdenie navrhnutého vedenia trasy a situovania objektov a zhodnotenie geotechnických vlastností hornín na dané účely s nadväzujúcimi odporúčaniami pre projektantov

3/2010 – 5/2011 DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Podrobný inžinierskogeologický prieskum v km 2,260, 4,440 a 7,260 štátnej cesty II/503 Pezinok-Pernek

Podrobný inžinierskogeologický prieskum v km 0,510, 5,640, 7,550, 8,020, 8,190 a 9,280 štátnej cesty II/503 Pezinok-Pernek

Podrobný inžinierskogeologický prieskum v km 0,400, 1,480, 1,720, 2,770, 4,730, 5,360, 5,800, 6,330, 7300 a 7,900  štátnej cesty II/503 Pezinok-Pernek

Cieľom geologických úloh štátnej cesty  II/503 Pezinok-Pernek bolo zhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v okolí štátnej cesty a v telese cesty  za účelom návrhu  sanačných opatrení na cestnom telese

8/2011 – 10/2011

 

 

5/2014 – 7/2014

 

 

3/2016 – 5/2016

Regionálne cesty Bratislava, a.s.
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Rača

Úlohou podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo získanie komplexných údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia pre trasu diaľnice po povrchu (v zárezoch, násypoch, v mieste oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, prístupových a poľných ciest), pre výpočet stability svahu v zosuvných územiach metódami medznej rovnováhy.

Predmetom  úlohy bolo podrobné posúdenie navrhnutého vedenia trasy a situovania objektov a zhodnotenie geotechnických vlastností hornín na dané účely s nadväzujúcimi odporúčaniami pre projektantov

9/2012 – 6/2014 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná, podrobný ig prieskum (I. a II. etapa) Cieľom geologickej úlohy bolo zistiť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery záujmového územia  v trase rýchlostnej cesty R7, aby boli objednávateľovi poskytnuté požadované informácie pre  navrhnuté vedenie trasy cestnej komunikácie, pre situovanie častí stavby, najmä mostných objektov a zhodnotenie geotechnických vlastností overených litologických typov hornín na dané účely 8/2012 – 11/2014 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice, Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave, podrobný ig prieskum Cieľom geologickej úlohy bolo komplexné získanie údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch záujmového územia  a  následné zhodnotenie geotechnických vlastností  zemín a hornín s nadväzujúcimi odporúčaniami pre projektantov 4/2015 – 10/2015 CAD-ECO a.s.
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz a Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, podrobný ig prieskum (I. a II. etapa) Cieľom geologickej úlohy bolo zistiť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery záujmového územia  v trase rýchlostnej cesty R7, aby boli objednávateľovi poskytnuté požadované informácie pre  navrhnuté vedenie trasy cestnej komunikácie, pre situovanie častí stavby, najmä mostných objektov a zhodnotenie geotechnických vlastností overených litologických typov hornín na dané účely 6/2015 – 7/2016 Alfa 04, a.s.
Rýchlostná cesta R1 Protihluková stena Banská Bystrica, podrobný ig prieskum (I. a II. etapa) Cieľom geologickej úlohy bolo zistiť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery záujmového územia v oblasti  plánovanej PHS a zhodnotiť geotechnické vlastnosti overených litologických typov zemín. 3/2016 – 12/2017 Alfa 04, a.s.
Rýchlostná cesta R4 Ladomirová – Hunkovce, podrobný ig prieskum Cieľom geologickej úlohy bolo zistiť inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery záujmového územia v trase plánovanej rýchlostnej cesty R4 a zhodnotiť geotechnické vlastnosti overených litologických typov zemín. 9/2016 – 12/2017 Alfa 04, a.s.